พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ทีฆนิกาย

 ฉบับหลวง

ปาฏิกวรรค

      ๑. ปาฏิกสูตร

      ๒. อุทุมพริกสูตร

      ๓. จักกวัตติสูตร

      ๔. อัคคัญญสูตร

      ๕. สัมปสาทนียสูตร

      ๖. ปาสาทิกสูตร

      ๗. ลักขณสูตร

      ๘. สิงคาลกสูตร

      ๙. อาฏานาฏิยสูตร

      ๑๐. สังคีติสูตร

      ๑๑. ทสุตตรสูตร