Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ทีฆนิกาย

 ฉบับหลวง

ปาฏิกวรรค

      ๑. ปาฏิกสูตร

      ๒. อุทุมพริกสูตร

       ๓. จักกวัตติสูตร

      ๔. อัคคัญญสูตร

      ๕. สัมปสาทนียสูตร

      ๖. ปาสาทิกสูตร

      ๗. ลักขณสูตร

      ๘. สิงคาลกสูตร

      ๙. อาฏานาฏิยสูตร

      ๑๐. สังคีติสูตร

      ๑๑. ทสุตตรสูตร

 
 
 

         

เชิญร่วมบุญ