Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙

สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

สังยุตตนิกาย

      ขันธวารวรรค

         ขันธสังยุตต์

 ฉบับหลวง

มูลปัณณาสก์

นกุลปิตวรรค

๑. นกุลปิตาสูตร

๒. เทวทหสูตร

๓. หลิททิกานิสูตร ที่ ๑

๔. หลิททิกานิสูตร ที่ ๒

๕. สมาธิสูตร

๖. ปฏิสัลลานสูตร

๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตร ที่ ๑

๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตร ที่ ๒

๙. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตร ที่ ๑

๑๐. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตร ที่ ๒

๑๑. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตร ที่ ๓

อนิจจวรรค

๑. อนิจจสูตร

๒. ทุกขสูตร ที่ ๑

๓. อนัตตสูตร ที่ ๑

๔. อนิจจสูตร ที่ ๒

๕. ทุกขสูตร ที่ ๒

๖. อนัตตสูตร ที่ ๒

๗. อนิจจเหตุสูตร

๘. ทุกขเหตุสูตร

๙. อนัตตเหตุสูตร

๑๐. อานันทสูตร

ภารวรรค

๑. ภารสูตร

๒. ปริญญาสูตร

๓. ปริชานสูตร

๔. ฉันทราคสูตร

๕. อัสสาทสูตร ที่ ๑

๖. อัสสาทสูตร ที่ ๒

๗. อัสสาทสูตร ที่ ๓

๘. อภินันทนสูตร

๙. อุปปาทสูตร

๑๐. อฆมูลสูตร

๑๑. ปภังคสูตร

นตุมหากวรรค

๑. อัตตทีปสูตร

๒. ปฏิปทาสูตร

๓. อนิจจสูตร ที่ ๑

๔. อนิจจสูตร ที่ ๒

๕. อานันทสูตร ที่ ๑

๖. อานันทสูตร ที่ ๒

๗. อนุธัมมสูตร ที่ ๑

๘. อนุธัมมสูตร ที่ ๒

๙. อนุธัมมสูตร ที่ ๓

๑๐. อนุธัมมสูตร ที่ ๔

อัตตทีปวรรค

๑. อัตตทีปสูตร

๒. ปฏิปทาสูตร

๓. อนิจจสูตร ที่ ๑

๔. อนิจจสูตร ที่ ๒

๕. สมนุปัสสนาสูตร

๖. ปัญจขันธสูตร

๗. โสณสูตร ที่ ๑

๘. โสณสูตร ที่ ๒

๙. นันทิขยสูตร ที่ ๑

๑๐. นันทิขยสูตร ที่ ๒

มัชฌิมปัณณาสก์

อุปายวรรค

๑. อุปายสูตร

๒. พีชสูตร

๓. อุทานสูตร

๔. ปริวัฏฏสูตร

๕. สัตตัฏฐานสูตร

๖. พุทธสูตร

๗. ปัญจวัคคิยสูตร [อนัตตลักขณสูตร]

๘. มหาลิสูตร

๙. อาทิตตสูตร

๑๐. นิรุตติปถสูตร

อรหันตวรรค

๑. อุปาทิยสูตร

๒. มัญญมานสูตร

๓. อภินันทมานสูตร

๔. อนิจจสูตร

๕. ทุกขสูตร

๖. อนัตตสูตร

๗. อนัตตนิยสูตร

๘. รชนิยสัณฐิตสูตร

๙. ราธสูตร

๑๐. สุราธสูตร

ขัชชนิยวรรค

๑. อัสสาทสูตร

๒. สมุทยสูตร ที่ ๑

๓. สมุทยสูตร ที่ ๒

๔. อรหันตสูตร ที่ ๑

๕. อรหันตสูตร ที่ ๒

๖. สีหสูตร

๗. ขัชชนิยสูตร

๘. ปิณโฑลยสูตร

๙. ปาลิเลยยสูตร

๑๐. ปุณณมสูตร

เถรวรรค

๑. อานันทสูตร

๒. ติสสสูตร

๓. ยมกสูตร

๔. อนุราธสูตร

๕. วักกลิสูตร

๖. อัสสชิสูตร

๗. เขมกสูตร

๘. ฉันนสูตร

๙. ราหุลสูตร ที่ ๑

๑๐. ราหุลสูตร ที่ ๒

ปุปผวรรค

๑. นทีสูตร

๒. ปุปผสูตร

๓. เผณปิณฑสูตร

๔. โคมยสูตร

๕. นขสิขสูตร

๖. สามุททกสูตร

๗. คัททูลสูตร ที่ ๑

๘. คัททูลสูตร ที่ ๒

๙. นาวาสูตร

๑๐. สัญญาสูตร

จุลปัณณาสก์

อันตวรรค

๑. อันตสูตร

๒. ทุกขสูตร

๓. สักกายสูตร

๔. ปริญเญยยสูตร

๕. สมณสูตร ที่ ๑

๖. สมณสูตร ที่ ๒

๗. โสตาปันนสูตร

๘. อรหันตสูตร

๙. ฉันทปหีนสูตร ที่ ๑

๑๐. ฉันทปหีนสูตร ที่ ๒

ธัมมกถิกวรรค

๑. อวิชชาสูตร

๒. วิชชาสูตร

๓. ธัมมกถิกสูตร ที่ ๑

๔. ธัมมกถิกสูตร ที่ ๒

๕. พันธนสูตร

๖. ปริมุจจิตสูตร ที่ ๑

๗. ปริมุจจิตสูตร ที่ ๒

๘. สังโยชนสูตร

๙. อุปาทานสูตร

๑๐. สีลสูตร

๑๑. สุตวาสูตร

๑๒. กัปปสูตร ที่ ๑

๑๓. กัปปสูตร ที่ ๒

อวิชชาวรรค

๑. สมุทยธัมมสูตร ที่ ๑

๒. สมุทยธัมมสูตร ที่ ๒

๓. สมุทยธัมมสูตร ที่ ๓

๔. อัสสาทสูตร ที่ ๑

๕. อัสสาทสูตร ที่ ๒

๖. สมุทยธัมมสูตร ที่ ๑

๗. สมุทยธัมมสูตร ที่ ๒

๘. โกฏฐิตสูตร ที่ ๑

๙. โกฏฐิตสูตร ที่ ๒

๑๐. โกฏฐิตสูตร ที่ ๓

กุกกุฬวรรค

๑. กุกกุฬสูตร

๒. อนิจจสูตร ที่ ๑

๓. อนิจจสูตร ที่ ๒

๔. อนิจจสูตร ที่ ๓

๕. ทุกขสูตร ที่ ๑

๖. ทุกขสูตร ที่ ๒

๗. ทุกขสูตร ที่ ๓

๘. อนัตตสูตร ที่ ๑

๙. อนัตตสูตร ที่ ๒

๑๐. อนัตตสูตร ที่ ๓

๑๑. กุลปุตตสูตร ที่ ๑

๑๒. กุลปุตตสูตร ที่ ๒

๑๓. กุลปุตตสูตร ที่ ๓

๑๔. กุลปุตตสูตร ที่ ๔

ทิฏฐิวรรค

๑. อัชฌัตติกสูตร

๒. เอตังมมสูตร

๓. เอโสอัตตาสูตร

๔. โนจเมสิยาสูตร

๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร

๖. สักกายทิฏฐิสูตร

๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร

๘. อภินิเวสสูตร ที่ ๑

๙. อภินิเวสสูตร ที่ ๒

๑๐. อานันทสูตร

ราธสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. มารสูตร

๒. สัตตสูตร

๓. ภวเนตติสูตร

๔. ปริญเญยยสูตร

๕. สมณพราหมณสูตร ที่ ๑

๖. สมณพราหมณสูตร ที่ ๒

๗. โสตาปันนสูตร

๘. อรหันตสูตร

๙. ฉันทราคสูตร ที่ ๑

๑๐. ฉันทราคสูตร ที่ ๒

ทุติยวรรค

๑. มารสูตร

๒. มารธัมมสูตร

๓. อนิจจสูตร

๔. อนิจจธัมมสูตร

๕. ทุกขสูตร

๖. ทุกขธัมมสูตร

๗. อนัตตาสูตร

๘. อนัตตธัมมสูตร

๙. ขยธัมมสูตร

๑๐. วยธัมมสูตร

๑๑. สมุทยธัมมสูตร

๑๒. นิโรธธัมมสูตร

อายาจนวรรค

๑. มารสูตร

๒. มารธัมมสูตร

๓. อนิจจสูตร

๔. อนิจจธัมมสูตร

๕. ทุกขสูตร

๖. ทุกขธัมมสูตร

๗. อนัตตาสูตร

๘. อนัตตธัมมสูตร

๙. ขยธัมมสูตร

๑๐. วยธัมมสูตร

๑๑. สมุทยธัมมสูตร

๑๒. นิโรธธัมมสูตร

อุปนิสินนวรรค

๑. มารสูตร

๒. มารธัมมสูตร

๓. อนิจจสูตร

๔. อนิจจธัมมสูตร

๕. ทุกขสูตร

๖. ทุกขธัมมสูตร

๗. อนัตตาสูตร

๘. อนัตตธัมมสูตร

๙. ขยธัมมสูตร

๑๐. วยธัมมสูตร

๑๑. สมุทยธัมมสูตร

๑๒. นิโรธธัมมสูตร

ทิฏฐิสังยุตต์

โสตาปัตติวรรค

๑. นวาตสูตร

๒. เอตังมมสูตร

๓. โสอัตตาสูตร

๔. โนจเมสิยาสูตร

๕. นัตถิทินนสูตร

๖. กโรโตสูตร

๗. เหตุสูตร

๘. มหาทิฏฐิสูตร

๙. สัสสตทิฏฐิสูตร

๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร

๑๑. อันตวาสูตร

๑๒. อนันตวาสูตร

๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร

๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร

๑๕. โหติตถาคตสูตร

๑๖. นโหติตถาคตสูตร

๑๗. โหติจนโหติตถาคตสูตร

๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร

ทุติยเปยยาล

๑. นวาตสูตร

๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร

๑๙. รูปีอัตตาสูตร

๒๐. อรูปีอัตตาสูตร

๒๑. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร

๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร

๒๓. เอกันตสุขีอัตตาสูตร

๒๔. เอกันตทุกขีอัตตาสูตร

๒๕. สุขทุกขีอัตตาสูตร

๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร

ตติยเปยยาล

๑. นวาตสูตร

๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร

จตุตถเปยยาล

๑. นวาตสูตร

๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร

โอกกันตสังยุตต์

๑. จักขุสูตร

๒. รูปสูตร

๓. วิญญาณสูตร

๔. ผัสสสูตร

๕. เวทนาสูตร

๖. สัญญาสูตร

๗. เจตนาสูตร

๘. ตัณหาสูตร

๙. ธาตุสูตร

๑๐. ขันธสูตร

อุปปาทสังยุตต์

๑. จักขุสูตร

๒. รูปสูตร

๓. วิญญาณสูตร

๔. ผัสสสูตร

๕. เวทนาสูตร

๖. สัญญาสูตร

๗. เจตนาสูตร

๘. ตัณหาสูตร

๙. ธาตุสูตร

๑๐. ขันธสูตร

กิเลสสังยุตต์

๑. จักขุสูตร

๒. รูปสูตร

๓. วิญญาณสูตร

๔. ผัสสสูตร

๕. เวทนาสูตร

๖. สัญญาสูตร

๗. เจตนาสูตร

๘. ตัณหาสูตร

๙. ธาตุสูตร

๑๐. ขันธสูตร

สารีปุตตสังยุตต์

๑. วิเวกสูตร

๒. อวิตักกสูตร

๓. ปีติสูตร

๔. อุเปกขาสูตร

๕. อากาสสูตร

๖. วิญญาณสูตร

๗. อากิญจัญญายตนสูตร

๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร

๙. นิโรธสูตร

๑๐. สูจิมุขีสูตร

นาคสังยุตต์

๑. สุทธกสูตร

๒. ปณีตตรสูตร

๓. อุโปสถสูตร ที่ ๑

๔. อุโปสถสูตร ที่ ๒

๕. อุโปสถสูตร ที่ ๓

๖. อุโปสถสูตร ที่ ๔

๗. สุตสูตร ที่ ๑

๘. สุตสูตร ที่ ๒

๙. สุตสูตร ที่ ๓

๑๐. สุตสูตร ที่ ๔

๑๑-๒๐. อัณฑชทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐

๒๑-๕๐. ชลาพุชาทิทานูปการสูตร ที่ ๑-๓๐

สุปัณณสังยุตต์

๑. สุทธกสูตร

๒. หรติสูตร

๓. ทวยการีสูตร ที่ ๑

๔-๖. ทวยการีสูตร ที่ ๒-๔

๗-๑๖. อัณฑชทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐

๑๗-๔๖. ชลาพุชาทิทานูปการสูตร ที่ ๑-๓๐

คันธัพพกายสังยุตต์

๑. สุทธกสูตร

๒. สุจริตสูตร

๓. มูลคันธทาตาสูตร

๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ที่ ๑-๙

๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐

๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ที่ ๑-๙๐

วลาหกสังยุตต์

๑. เทสนาสูตร

๒. สุจริตสูตร

๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐

๑๓-๕๒. อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตร ที่ ๑-๕๐

๕๓. สีตวลาหกสูตร

๕๔. อุณหวลาหกสูตร

๕๕. อัพภวลาหกสูตร

๕๖. วาตวลาหกสูตร

๕๗. วัสสวลาหกสูตร

วัจฉโคตตสังยุตต์

๑. รูปอัญญาณสูตร

๒. เวทนาอัญญาณสูตร

๓. สัญญาณอัญญาณสูตร

๔. สังขารอัญญาณสูตร

๕. วิญญาณอัญญาณสูตร

๖-๑๐. รูป-วิญญาณ อทัสสนาทิสูตร

๑๑-๑๕. รูป-วิญญาณ อนภิสมยาทิสูตร

๑๖-๒๐. รูป-วิญญาณ อนนุโพธาทิสูตร

๒๑-๒๕. รูป-วิญญาณ อัปปฏิเวธาทิสูตร

๒๖-๓๐. รูป-วิญญาณ อสัลลักขณาทิสูตร

๓๑-๓๕. รูป-วิญญาณ อนุปลักขณาทิสูตร

๓๖-๔๐. รูป-วิญญาณ อสมเปกขณาทิสูตร

๔๑-๔๕. รูป-วิญญาณ อัปปัจจเวกขณาทิสูตร

๔๖-๕๐. รูป-วิญญาณ อัปปัจจุปลักขณาทิสูตร

๕๑-๕๔. รูป-สังขาร อัปปัจจักขกัมมาทิสูตร

๕๕. วิญญาณอัปปัจจักขกัมมสูตร

สมาธิสังยุตต์

๑. สมาธิสมาปัตติสูตร

๒. ฐิติสูตร

๓. วุฏฐานสูตร

๔. กัลลิตสูตร

๕. อารัมมณสูตร

๖. โคจรสูตร

๗. อภินีหารสูตร

๘. สักกัจจการีสูตร

๙. สาตัจจการีสูตร

๑๐. สัปปายการีสูตร

 
 

 

 

 

'

 

   

         

เชิญร่วมบุญ