พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

ทีฆนิกาย

 ฉบับหลวง

สีลขันธวรรค

      ๑. พรหมชาลสูตร

      ๒. สามัญญผลสูตร

      ๓. อัมพัฏฐสูตร

      ๔. โสณทัณฑสูตร

      ๕. กูฏทันตสูตร

      ๖. มหาลิสูตร

      ๗. ชาลิยสูตร

      ๘. มหาสีหนาทสูตร

      ๙. โปฏฐปาทสูตร

      ๑๐. สุภสูตร

      ๑๑. เกวัฏฏสูตร

      ๑๒. โลหิจจสูตร

      ๑๓. เตวิชชสูตร