Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

มัชฌิมนิกาย

      มูลปัณณาสก์

 ฉบับหลวง

มูลปริยายวรรค

๑. มูลปริยายสูตร

๒. สัพพาสวสังวรสูตร

๓. ธรรมทายาทสูตร

๔. ภยเภรวสูตร

๕. อนังคณสูตร

๖. อากังเขยยสูตร

๗. วัตถูปมสูตร

๘. สัลเลขสูตร

๙. สัมมาทิฏฐิสูตร

๑๐. สติปัฏฐานสูตร

สีหนาทวรรค

๑. จูฬสีหนาทสูตร

๒. มหาสีหนาทสูตร

๓. มหาทุกขักขันธสูตร

๔. จูฬทุกขักขันธสูตร

๕. อนุมานสูตร

๖. เจโตขีลสูตร

๗. วนปัตถสูตร

๘. มธุปิณฑิกสูตร

๙. เทวธาวิตักกสูตร

๑๐. วิตักกสัณฐานสูตร

โอปัมมวรรค

๑. กกจูปมสูตร

๒. อลคัททูปมสูตร

๓. วัมมิกสูตร

๔. รถวินีตสูตร

๕. นิวาปสูตร

๖. ปาสราสิสูตร

๗. จูฬหัตถิปโทปมสูตร

๘. มหาหัตถิปโทปมสูตร

๙. มหาสาโรปมสูตร 

๑๐. จูฬสาโรปมสูตร

มหายมกวรรค

๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร

๒. มหาโคสิงคสาลสูตร

๓. มหาโคปาลสูตร

๔. จูฬโคปาลสูตร

๕. จูฬสัจจกสูตร

๖. มหาสัจจกสูตร

๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร

๘. มหาตัณหาสังขยสูตร

๙. มหาอัสสปุรสูตร

๑๐. จูฬอัสสปุรสูตร

จูฬยมกวรรค

๑. สาเลยยกสูตร

๒. เวรัญชกสูตร

๓. มหาเวทัลลสูตร

๔. จูฬเวทัลลสูตร

๕. จูฬธรรมสมาทานสูตร

๖. มหาธรรมสมาทานสูตร

๗. วีมังสกสูตร

๘. โกสัมพิยสูตร

๙. พรหมนิมันตนิกสูตร

๑๐. มารตัชชนียสูตร

 

 
 
 

         

เชิญร่วมบุญ