Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐

สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

สังยุตตนิกาย

      สฬายตนวรรค

         สฬายตนสังยุตต์

 ฉบับหลวง

ปัณณาสกะ ที่ ๑

๑. อนิจจวรรค

๑. อัชฌัตติกอนิจจสูตร

๒. อัชฌัตติกทุกขสูตร

๓. อัชฌัตติกอนัตตสูตร

๔. พาหิรอนิจจสูตร

๕. พาหิรทุกขสูตร

๖. พาหิรอนัตตสูตร

๗. อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร

๘. อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสูตร

๙. อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสูตร

๑๐. พาหิรสูตร

๒. ยมกวรรค

๑. สัมโพธสูตร ที่ ๑

๒. สัมโพธสูตร ที่ ๒

๓. อัสสาทสูตร ที่ ๑

๔. อัสสาทสูตร ที่ ๒

๕. โนอัสสาทสูตร ที่ ๑

๖. โนอัสสาทสูตร ที่ ๒

๗. อภินันทสูตร ที่ ๑

๘. อภินันทสูตร ที่ ๒

๙. อุปปาทสูตร ที่ ๑

๑๐. อุปปาทสูตร ที่ ๒

๓. สัพพวรรค

๑. สัพพสูตร

๒. ปหานสูตร ที่ ๑

๓. ปหานสูตร ที่ ๒

๔. ปริชานสูตร ที่ ๑

๕. ปริชานสูตร ที่ ๒

๖. อาทิตตปริยายสูตร

๗. อันธภูตสูตร

๘. สารูปสูตร

๙. สัปปายสูตร ที่ ๑

๑๐. สัปปายสูตร ที่ ๒

๔. ชาติธรรมวรรค

๕. อนิจจวรรค

ปัณณาสกะ ที่ ๒

๑. อวิชชาวรรค

๑. อวิชชาสูตร

๒. สังโยชนสูตร ที่ ๑

๓. สังโยชนสูตร ที่ ๒

๔. อาสวสูตร ที่ ๑

๕. อาสวสูตร ที่ ๒

๖. อนุสัยสูตร ที่ ๑

๗. อนุสัยสูตร ที่ ๒

๘. ปริญญาสูตร

๙. ปริยาทานสูตร ที่ ๑

๑๐. ปริยาทานสูตร ที่ ๒

๒. มิคชาลวรรค

๑. มิคชาลสูตร ที่ ๑

๒. มิคชาลสูตร ที่ ๒

๓. สมิทธิสูตร ที่ ๑

๔. สมิทธิสูตร ที่ ๒

๕. สมิทธิสูตร ที่ ๓

๖. สมิทธิสูตร ที่ ๔

๗. อุปเสนสูตร

๘. อุปวาณสูตร

๙. ผัสสายตนสูตร ที่ ๑

๑๐. ผัสสายตนสูตร ที่ ๒

๑๑. ผัสสายตนสูตร ที่ ๓

๓. คิลานวรรค

๑. คิลานสูตร ที่ ๑

๒. คิลานสูตร ที่ ๒

๓. ราธสูตร ที่ ๑

๔. ราธสูตร ที่ ๒

๕. ราธสูตร ที่ ๓

๖. อวิชชาสูตร ที่ ๑

๗. อวิชชาสูตร ที่ ๒

๘. ภิกขุสูตร

๙. โลกสูตร

๑๐. ผัคคุณสูตร

๔. ฉันนวรรค

๑. ปโลกสูตร

๒. สุญญสูตร

๓. สังขิตสูตร

๔. ฉันนสูตร

๕. ปุณณสูตร

๖. พาหิยสูตร

๗. เอชสูตร ที่ ๑

๘. เอชสูตร ที่ ๒

๙. ทวยสูตร ที่ ๑

๑๐. ทวยสูตร ที่ ๒

๕. ฉฬวรรค

๑. สังคัยหสูตร ที่ ๑

๒. สังคัยหสูตร ที่ ๒

๓. ปริหานสูตร

๔. ปมาทวิหารีสูตร

๕. สังวรสูตร

๖. สมาธิสูตร

๗. ปฏิสัลลีนสูตร

๘. นตุมหากสูตร ที่ ๑

๙. นตุมหากสูตร ที่ ๒

๑๐. อุทกสูตร

ปัณณาสกะ ที่ ๓

๑. โยคักเขมีวรรค

๑. โยคักเขมีสูตร

๒. อุปาทายสูตร

๓. ทุกขสูตร

๔. โลกสูตร

๕. เสยยสูตร

๖. สังโยชนสูตร

๗. อุปาทานสูตร

๘. อปริชานสูตร ที่ ๑

๙. อปริชานสูตร ที่ ๒

๑๐. อุปัสสุติสูตร

๒. โลกกามคุณวรรค

๑. มารปาสสูตร ที่ ๑

๒. มารปาสสูตร ที่ ๒

๓. โลกกามคุณสูตร ที่ ๑

๔. โลกกามคุณสูตร ที่ ๒

๕. สักกสูตร

๖. ปัญจสิขสูตร

๗. สารีปุตตสูตร

๘. ราหุลสูตร

๙. สังโยชนสูตร

๑๐. อุปาทานสูตร

๓. คหปติวรรค

๑. เวสาลีสูตร

๒. วัชชีสูตร

๓. นาฬันทสูตร

๔. ภารทวาชสูตร

๕. โสณสูตร

๖. โฆสิตสูตร

๗. หาลิททกานิสูตร

๘. นกุลปิตุสูตร

๙. โลหิจจสูตร

๑๐. เวรหัญจานีสูตร

๔. เทวทหวรรค

๑. เทวทหสูตร

๒. ขณสูตร

๓. ปัคคัยหสูตร ที่ ๑

๔. ปัคคัยหสูตร ที่ ๒

๕. อัคคัยหสูตร ที่ ๑

๖. อัคคัยหสูตร ที่ ๒

๗. เหตุอัชฌัตตสูตร ที่ ๑

๘. เหตุอัชฌัตตสูตร ที่ ๒

๙. เหตุพาหิรสูตร ที่ ๑

๑๐. เหตุพาหิรสูตร ที่ ๒

 
 

 

 

 

'

 

   

         

เชิญร่วมบุญ