พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

สังยุตตนิกาย

      นิทานวรรค

         อภิสมัยสังยุตต์

 ฉบับหลวง

พุทธวรรค

๑. เทศนาสูตร

๒. วิภังคสูตร

๓. ปฏิปทาสูต

๔. วิปัสสีสูตร

๕. สิขีสูตร - ๙. กัสสปสูตร

๑๐. มหาศักยมุนีโคตมสูตร

อาหารวรรค

๑. อาหารสูตร

๒. ผัคคุนสูตร

๓. สมณพราหมณสูตร ที่ ๑

๔. สมณพราหมณสูตร ที่ ๒

๕. กัจจานโคตตสูตร

๖. ธรรมกถิกสูตร

๗. อเจลกัสสปสูตร

๘. ติมพรุกขสูตร

๙. พาลปัณฑิตสูตร

๑๐. ปัจจัยสูตร

ทสพลวรรค

๑. ทสพลสูตร ที่ ๑

๒. ทสพลสูตร ที่ ๒

๓. อุปนิสสูตร

๔. อัญญติตถิยสูตร

๕. ภูมิชสูตร

๖. อุปวาณสูตร

๗. ปัจจยสูตร

๘. ภิกขุสูตร

๙. สมณพราหมณสูตร ที่ ๑

๑๐. สมณพราหมณสูตร ที่ ๒

กฬารขัตติยวรรค

๑. ภูตมิทสูตร

๒. กฬารขัตติยสูตร

๓. ญาณวัตถุสูตร ที่ ๑

๔. ญาณวัตถุสูตร ที่ ๒

๕. อวิชชาปัจจยสูตร ที่ ๑

๖. อวิชชาปัจจยสูตร ที่ ๒

๗. นตุมหากํสูตร

๘. เจตนาสูตร ที่ ๑

๙. เจตนาสูตร ที่ ๒

๑๐. เจตนาสูตร ที่ ๓

คหบดีวรรค

๑. ปัญจเวรภยสูตร ที่ ๑

๒. ปัญจเวรภยสูตร ที่ ๒

๓. ทุกขนิโรธสูตร

๔. โลกนิโรธสูตร

๕. ญาติกสูตร

๖. อัญญตรสูตร

๗. ชาณุสโสณิสูตร

๘. โลกายติกสูตร

๙. อริยสาวกสูตร ที่ ๑

๑๐. อริยสาวกสูตร ที่ ๒

ทุกขวรรค

๑. ปริวีมังสนสูตร

๒. อุปาทานสูตร

๓. ปฐมสังโยชนสูตร

๔. ทุติยสังโยชนสูตร

๕. ปฐมมหารุกขสูตร

๖. ทุติยมหารุกขสูตร

๗. ตรุณรุกขสูตร

๘. นามรูปสูตร

๙. วิญญาณสูตร

๑๐. นิทานสูตร

มหาวรรค

๑. อัสสุตวตาสูตร ที่ ๑

๒. อัสสุตวตาสูตร ที่ ๒

๓. ปุตตมังสสูตร

๔. อัตถิราคสูตร

๕. นครสูตร

๖. สัมมสสูตร

๗. นฬกลาปิยสูตร

๘. โกสัมพีสูตร

๙. อุปยสูตร

๑๐. สุสิมสูตร

สมณพราหมณวรรค

อันตรไปยยาล

อภิสมยวรรค

 

 

 

'