Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

สังยุตตนิกาย

      นิทานวรรค

         อภิสมัยสังยุตต์

 ฉบับหลวง

พุทธวรรค

๑. เทศนาสูตร

๒. วิภังคสูตร

๓. ปฏิปทาสูตร

๔. วิปัสสีสูตร

๕. สิขีสูตร - ๙. กัสสปสูตร

๑๐. มหาศักยมุนีโคตมสูตร

อาหารวรรค

๑. อาหารสูตร

๒. ผัคคุนสูตร

๓. สมณพราหมณสูตร ที่ ๑

๔. สมณพราหมณสูตร ที่ ๒

๕. กัจจานโคตตสูตร

๖. ธรรมกถิกสูตร

๗. อเจลกัสสปสูตร

๘. ติมพรุกขสูตร

๙. พาลปัณฑิตสูตร

๑๐. ปัจจัยสูตร

ทสพลวรรค

๑. ทสพลสูตร ที่ ๑

๒. ทสพลสูตร ที่ ๒

๓. อุปนิสสูตร

๔. อัญญติตถิยสูตร

๕. ภูมิชสูตร

๖. อุปวาณสูตร

๗. ปัจจยสูตร

๘. ภิกขุสูตร

๙. สมณพราหมณสูตร ที่ ๑

๑๐. สมณพราหมณสูตร ที่ ๒

กฬารขัตติยวรรค

๑. ภูตมิทสูตร

๒. กฬารขัตติยสูตร

๓. ญาณวัตถุสูตร ที่ ๑

๔. ญาณวัตถุสูตร ที่ ๒

๕. อวิชชาปัจจยสูตร ที่ ๑

๖. อวิชชาปัจจยสูตร ที่ ๒

๗. นตุมหากํสูตร

๘. เจตนาสูตร ที่ ๑

๙. เจตนาสูตร ที่ ๒

๑๐. เจตนาสูตร ที่ ๓

คหบดีวรรค

๑. ปัญจเวรภยสูตร ที่ ๑

๒. ปัญจเวรภยสูตร ที่ ๒

๓. ทุกขนิโรธสูตร

๔. โลกนิโรธสูตร

๕. ญาติกสูตร

๖. อัญญตรสูตร

๗. ชาณุสโสณิสูตร

๘. โลกายติกสูตร

๙. อริยสาวกสูตร ที่ ๑

๑๐. อริยสาวกสูตร ที่ ๒

ทุกขวรรค

๑. ปริวีมังสนสูตร

๒. อุปาทานสูตร

๓. ปฐมสังโยชนสูตร

๔. ทุติยสังโยชนสูตร

๕. ปฐมมหารุกขสูตร

๖. ทุติยมหารุกขสูตร

๗. ตรุณรุกขสูตร

๘. นามรูปสูตร

๙. วิญญาณสูตร

๑๐. นิทานสูตร

มหาวรรค

๑. อัสสุตวตาสูตร ที่ ๑

๒. อัสสุตวตาสูตร ที่ ๒

๓. ปุตตมังสสูตร

๔. อัตถิราคสูตร

๕. นครสูตร

๖. สัมมสสูตร

๗. นฬกลาปิยสูตร

๘. โกสัมพีสูตร

๙. อุปยสูตร

๑๐. สุสิมสูตร

สมณพราหมณวรรค

อันตรไปยยาล

อภิสมยวรรค

        ๑. นขสิขสูตร

๒. โปกขรณีสูตร

๓. สัมเภชอุทกสูตร ที่ ๑

๔. สัมเภชอุทกสูตร ที่ ๒

๕. ปฐวีสูตร ที่ ๑

๖. ปฐวีสูตร ที่ ๒

๗. สมุททสูตร ที่ ๑

๘. สมุททสูตร ที่ ๒

๙. ปัพพตูปมสูตร ที่ ๑

๑๐. ปัพพตูปมสูตร ที่ ๒

๑๑. ปัพพตูปมสูตร ที่ ๓

ธาตุสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. ธาตุสูตร

๒. สัมผัสสสูตร

๓. โนสัมผัสสสูตร

๔. เวทนาสูตร

๕. โนเวทนาสูตร

๖. พาหิรธาตุสูตร

๗. สัญญาสูตร

๘. โนสัญญาสูตร

๙. ผัสสสูตร

๑๐. โนผัสสสูตร

ทุติยวรรค

๑. สัตติมสูตร

๒. สนิทานสูตร

๓. คิญชกาวสถสูตร

๔. หีนาธิมุตติสูตร

๕. จังกมสูตร

๖. สตาปารัทธสูตร

๗. อัสสัทธมูลกสูตร ที่ ๑

๘. อัสสัทธมูลกสูตร ที่ ๒

๙. อหิริกมูลกสูตร

๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร

๑๑. อัปปสุตสูตร

๑๒. กุสิตสูตร

ทสกัมมปถวรรค

๑. อสมาหิตสูตร

๒. ทุสสีลสูตร

๓. ปัญจสิกขาปทสูตร

๔. สัตตกัมมปถสูตร

๕. ทสกัมมปถสูตร

๖. อัฏฐังคิกสูตร

๗. ทสังคิกสูตร

จตุตถวรรค

๑. จตัสสสูตร

๒. ปุพพสูตร

๓. อจริสูตร

๔. โนเจทสูตร

๕. ทุกขสูตร

๖. อภินันทนสูตร

๗. อุปปาทสูตร

๘. สมณพราหมณสูตร ที่ ๑

๙. สมณพราหมณสูตร ที่ ๒

๑๐. สมณพราหมณสูตร ที่ ๓

อนมตัคคสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. ติณกัฏฐสูตร

๒. ปฐวีสูตร

๓. อัสสุสูตร

๔. ขีรสูตร

๕. ปัพพตสูตร

๖. สาสปสูตร

๗. สาวกสูตร

๘. คงคาสูตร

๙. ทัณฑสูตร

๑๐. ปุคคลสูตร

ทุติยวรรค

๑. ทุคคตสูตร

๒. สุขิตสูตร

๓. ติงสมัตตาสูตร

๔. มาตุสูตร

๕. ปิตุสูตร

๖. ภาตุสูตร

๗. ภคินีสูตร

๘. ปุตตสูตร

๙. ธีตุสูตร

๑๐. เวปุลลปัพพตสูตร

กัสสปสังยุตต์

๑. สันตุฏฐสูตร

๒. อโนตตัปปิสูตร

๓. จันทูปมสูตร

๔. กุลูปกสูตร

๕. ชิณณสูตร

๖. โอวาทสูตร ที่ ๑

๗. โอวาทสูตร ที่ ๒

๘. โอวาทสูตร ที่ ๓

๙. ฌานาภิญญาสูตร

๑๐. ภิกขุนูปัสสยสูตร

๑๑. จีวรสูตร

๑๒. ปรัมมรณสูตร

๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร

ลาภสักการสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. สุทธกสูตร

๒. พฬิสสูตร

๓. กุมมสูตร

๔. ทีฆโลมสูตร

๕. เอฬกสูตร

๖. อสนิสูตร

๗. ทิฏฐิสูตร

๘. สิคาลสูตร

๙. เวรัมภสูตร

๑๐. สคัยหกสูตร

ทุติยวรรค

๑. สุวัณณปาติสูตร

๒. รูปิยปาติสูตร

๓. สุวัณณนิกขสูตร

๔. สุวัณณนิกขสตสูตร

๕. สิงคินิกขสูตร

๖. สิงคินิกขสตสูตร

๗. ปฐวีสูตร

๘. อามิสกิญจิกขสูตร

๙. ชีวิตสูตร

๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร

ตติยวรรค

๑. มาตุคามสูตร

๒. ชนปทกัลยาณีสูตร

๓. ปุตตสูตร

๔. เอกธีตุสูตร

๕. สมณพราหมณสูตร ที่ ๑

๖. สมณพราหมณสูตร ที่ ๒

๗. สมณพราหมณสูตร ที่ ๓

๘. ฉวิสูตร

๙. รัชชุสูตร

๑๐. ภิกขุสูตร

จตุตถวรรค

๑. ภินทิสูตร

๒. มูลสูตร

๓. ธรรมสูตร ที่ ๑

๔. ธรรมสูตร ที่ ๒

๕. ปักกันตสูตร

๖. รถสูตร

๗. มาตุสูตร

๘. ปิตุสูตร

๙. ภาตุสูตร

๑๐. ภคินิสูตร

๑๑. ปุตตสูตร

๑๒. ธีตุสูตร

๑๓. ปชาปติสูตร

ราหุลสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. จักขุสูตร

๒. รูปสูตร

๓. วิญญาณสูตร

๔. สัมผัสสสูตร

๕. เวทนาสูตร

๖. สัญญาสูตร

๗. เจตนาสูตร

๘. ตัณหาสูตร

๙. ธาตุสูตร

๑๐. ขันธสูตร

ทุติยวรรค

๑. จักขุสูตร

๒. รูปสูตร

๓. วิญญาณสูตร

๔. สัมผัสสสูตร

๕. เวทนาสูตร

๖. สัญญาสูตร

๗. เจตนาสูตร

๘. ตัณหาสูตร

๙. ธาตุสูตร

๑๐. ขันธสูตร

๑๑. อนุสยสูตร

๑๒. อปคตสูตร

ลักขณสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. อัฏฐิสูตร

๒. เปสิสูตร

๓. ปิณฑสูตร

๔. นิจฉวิสูตร

๕. อสิสูตร

๖. สัตติสูตร

๗. อุสุสูตร

๘. สูจิสูตร ที่ ๑

๙. สูจิสูตร ที่ ๒

๑๐. อัณฑภารีสูตร

ทุติยวรรค

๑. กูปนิมุคคสูตร

๒. คูถขาทิสูตร

๓. นิจฉวิตถีสูตร

๔. มังคุฬิตถีสูตร

๕. โอกิลินีสูตร

๖. สีสัจฉินนสูตร

๗. ภิกขุสูตร

๘. ภิกขุนีสูตร

๙. สิกขมานาสูตร

๑๐. สามเณรสูตร

๑๑. สามเณรีสูตร

โอปัมมสังยุตต์

๑. กูฏาคารสูตร

๒. นขสิขสูตร

๓. กุลสูตร

๔. โอกขาสูตร

๕. สัตติสูตร

๖. ธนุคคหสูตร

๗. อาณิสูตร

๘. กลิงครสูตร

๙. นาคสูตร

๑๐. วิฬารสูตร

๑๑. สิคาลสูตร ที่ ๑

๑๒. สิคาลสูตร ที่ ๒

 ภิกขุสังยุตต์

๑. โกลิตสูตร

๒. อุปติสสสูตร

๓. ฆฏสูตร

๔. นวสูตร

๕. สุชาตสูตร

๖. ภัททีสูตร

๗. วิสาขสูตร

๘. นันทสูตร

๙. ติสสสูตร

๑๐. เถรนามสูตร

๑๑. กัปปินสูตร

๑๒. สหายสูตร


 

 
 

 

 

 

'

 

   

         

เชิญร่วมบุญ