Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

สังยุตตนิกาย

      สคาถวรรค

         เทวตาสังยุตต์

 ฉบับหลวง

นฬวรรค

๑. โอฆตรณสูตร

๒. นิโมกขสูตร

๓. อุปเนยยสูตร

๔. อัจเจนติสูตร

๕. กติฉินทิสูตร

๖. ชาครสูตร

๗. อัปปฏิวิทิตสูตร   

๘. สุสัมมุฏฐสูตร

๙. มานกามสูตร

๑๐. อรัญญสูตร

นันทนวรรค

๑. นันทนสูตร

๒. นันทิสูตร

๓. นัตถิปุตตสมสูตร

๔. ขัตติยสูตร

๕. สกมานสูตร

๖. นิททาตันทิสูตร

๗. ทุกกรสูตร

๘. หิริสูตร

๙. กุฏิกาสูตร

๑๐. สมิทธิสูตร

สัตติวรรค

๑. สัตติสูตร

๒. ผุสติสูตร

๓. ชฏาสูตร

๔. มโนนิวารณสูตร

๕. อรหันตสูตร

๖. ปัชโชตสูตร

๗. สรสูตร

๘. มหัทธนสูตร

๙. จตุจักกสูตร

๑๐. เอณิชังคสูตร

สตุลลปกายิกวรรค

๑. สัพภิสูตร

๒. มัจฉริสูตร

๓. สาธุสูตร

๔. นสันติสูตร

๕. อุชฌานสัญญีสูตร

๖. สัทธาสูตร

๗. สมยสูตร

๘. สกลิกสูตร

๙. ปฐมปัชชุนนธีตุสูตร

๑๐. ทุติยปัชชุนนธีตุสูตร

อาทิตตวรรค

๑. อาทิตตสูตร

๒. กินททสูตร

๓. อันนสูตร

๔. เอกมูลสูตร   

๕. อโนมิยสูตร  

๖. อัจฉราสูตร

๗. วนโรปสูตร

๘. เชตวนสูตร

๙. มัจฉริสูตร

๑๐. ฆฏิกรสูตร

ชราวรรค

๑. ชราสูตร

๒. อชรสาสูตร

๓. มิตตสูตร

๔. วัตถุสูตร

๕. ปฐมชนสูตร

๖. ทุติยชนสูตร

๗. ตติยชนสูตร

๘. อุปปถสูตร

๙. ทุติยสูตร

๑๐. กวิสูตร

อันธวรรค

๑. นามสูตร

๒. จิตตสูตร

๓. ตัณหาสูตร

๔. สัญโญชนสูตร

๕. พันธนสูตร

๖. อัพภาหตสูตร

๗. อุฑฑิตสูตร

๘. ปิหิตสูตร

๙. อิจฉาสูตร

๑๐. โลกสูตร

ฆัตวาวรรค

๑. ฆัตวาสูตร

๒. รถสูตร

๓. วิตตสูตร

๔. วุฏฐิสูตร

๕. ภีตสูตร

๖. นชีรติสูตร

๗. อิสสรสูตร

๘. กามสูตร

๙. ปาเถยยสูตร

๑๐. ปัชโชตสูตร

๑๑. อรณสูตร

เทวปุตตสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. ปฐมกัสสปสูตร

๒. ทุติยกัสสปสูตร

๓. มาฆสูตร

๔. มาคธสูตร

๕. ทามลิสูตร

๖. กามทสูตร

๗. ปัญจาลจัณฑสูตร

๘. ตายนสูตร

๙. จันทิมสูตร

๑๐. สุริยสูตร

อนาถปิณฑิกวรรค

๑. จันทิมสสูตร

๒. เวณฑุสูตร

๓. ทีฆลัฏฐิสูตร

๔. นันทนสูตร

๕. จันทนสูตร

๖. วาสุทัตตสูตร

๗. สุพรหมสูตร

๘. กกุธสูตร

๙. อุตตรสูตร

๑๐. อนาถปิณฑิกสูตร

นานาติตถิยวรรค

๑. สิวสูตร

๒. เขมสูตร

๓. เสรีสูตร

๔. ฆฏิการสูตร

๕. ชันตุสูตร

๖. โรหิตัสสสูตร

๗. นันทสูตร

๘. นันทิวิสาลสูตร

๙. สุสิมสูตร

๑๐. นานาติตถิยสูตร

โกสลสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. ทหรสูตร

๒. ปุริสสูตร

๓. ราชสูตร

๔. ปิยสูตร

๕. อัตตรักขิตสูตร

๖. อัปปกสูตร

๗. อรรถกรณสูตร

๘. มัลลิกาสูตร

๙. ยัญญสูตร

๑๐. พันธนสูตร

ทุติยวรรค

๑. ชฏิลสูตร

๒. ปัญจราชสูตร

๓. โทณปากสูตร

๔. ปฐมสังคามวัตถุสูตร

๕. ทุติยสังคามวัตถุสูตร

๖. ธีตุสูตร

๗. ปฐมอัปปมาทสูตร

๘. ทุติยอัปปมาทสูตร

๙. ปฐมาปุตตกสูตร

๑๐. ทุติยาปุตตกสูตร

ตติยวรรค

๑. ปุคคลสูตร

๒. อัยยิกาสูตร

๓. โลกสูตร

๔. อิสสัตถสูตร

๕. ปัพพโตปมสูตร

มารสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. ตโปกรรมสูตร

๒. นาคสูตร

๓. สุภสูตร

๔. ปฐมปาสสูตร

๕. ทุติยปาสสูตร

๖. สัปปสูตร

๗. สุปปติสูตร

๘. นันทนสูตร

๙. ปฐมอายุสูตร

๑๐. ทุติยอายุสูตร

ทุติยวรรค

๑. ปาสานสูตร

๒. สีหสูตร

๓. สกลิกสูตร

๔. ปฏิรูปสูตร

๕. มานสสูตร

๖. ปัตตสูตร

๗. อายตนสูตร

๘. ปิณฑิกสูตร

๙. กัสสกสูตร

๑๐. รัชชสูตร

ตติยวรรค

๑. สัมพหุลสูตร

๒. สมิทธิสูตร

๓. โคธิกสูตร

๔. สัตตวัสสสูตร

๕. มารธีตุสูตร

ภิกขุนีสังยุตต์

๑. อาฬวิกาสูตร

๒. โสมาสูตร

๓. โคตมีสูตร

๔. วิชยาสูตร

๕. อุบลวรรณาสูตร

๖. จาลาสูตร

๗. อุปจาลาสูตร

๘. สีสุปจาลาสูตร

๙. เสลาสูตร

๑๐. วชิราสูตร

พรหมสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. อายาจนสูตร

๒. คารวสูตร

๓. พรหมเทวสูตร

๔. พกสูตร

๕. อปราทิฏฐิสูตร

๖. ปมาทสูตร

๗. ปฐมโกกาลิกสูตร

๘. ติสสกสูตร

๙. ตุทุพรหมสูตร

๑๐. ทุติยโกกาลิกสูตร

ทุติยวรรค

๑. สนังกุมารสูตร

๒. เทวทัตตสูตร

๓. อันธกวินทสูตร

๔. อรุณวตีสูตร

๕. ปรินิพพานสูตร

พราหมณสังยุตต์

อรหันตวรรค

๑. ธนัญชานีสูตร

๒. อักโกสกสูตร

๓. อสุรินทกสูตร

๔. พิลังคิกสูตร

๕. อหิงสกสูตร

๖. ชฏาสูตร

๗. สุทธิกสูตร

๘. อัคคิกสูตร

๙. สุนทริกสูตร

๑๐. พหุธิติสูตร

อุปาสกวรรค

๑. กสิสูตร

๒. อุทัยสูตร

๓. เทวหิตสูตร

๔. มหาศาลสูตร

๕. มานัตถัทธสูตร

๖. ปัจจนิกสูตร

๗. นวกรรมิกสูตร

๘. กัฏฐหารสูตร

๙. มาตุโปสกสูตร

๑๐. ภิกขกสูตร

๑๑. สังครวสูตร

๑๒. โขมทุสสสูตร

วังคีสสังยุตต์

๑. นิกขันตสูตร

๒. อรติสูตร

๓. เปสลาติมัญญนาสูตร

๔. อานันทสูตร

๕. สุภาษิตสูตร

๖. สารีปุตตสูตร

๗. ปวารณาสูตร

๘. ปโรสหัสสสูตร

๙. โกณฑัญญสูตร

๑๐. โมคคัลลานสูตร

๑๑. คัคคราสูตร

๑๒. วังคีสสูตร

วนสังยุตต์

๑. วิเวกสูตร

๒. อุปัฏฐานสูตร

๓. กัสสปโคตตสูตร

๔. สัมพหุลสูตร

๕. อานันทสูตร

๖. อนุรุทธสูตร

๗. นาคทัตตสูตร

๘. กุลฆรณีสูตร

๙. วัชชีปุตตสูตร

๑๐. สัชฌายสูตร

๑๑. อโยนิโสมนสิการสูตร

๑๒. มัชฌันติกสูตร

๑๓. ปากตินทริยสูตร

๑๔. ปทุมปุบผสูตร

ยักขสังยุตต์

๑. อินทกสูตร

๒. สักกสูตร

๓. สูจิโลมสูตร

๔. มณิภัททสูตร

๕. สานุสูตร

๖. ปิยังกรสูตร

๗. ปุนัพพสุสูตร

๘. สุทัตตสูตร

๙. ปฐมสุกกาสูตร

๑๐. ทุติยสุกกาสูตร

๑๑. จีราสูตร

๑๒. อาฬวกสูตร

สักกสังยุตต์

ปฐมวรรค

๑. สุวีรสูตร

๒. สุสิมสูตร

๓. ธชัคคสูตร

๔. เวปจิตติสูตร

๕. สุภาษิตชยสูตร

๖. กุลาวกสูตร

๗. นทุพภิยสูตร

๘. วิโรจนอสุรินทสูตร

๙. อารัญญกสูตร

๑๐. สมุททกสูตร

ทุติยวรรค

๑. ปฐมเทวสูตร

๒. ทุติยเทวสูตร

๓. ตติยเทวสูตร

๔. ทฬิททสูตร

๕. รามเณยยกสูตร

๖. ยชมานสูตร

๗. วันทนสูตร

๘. ปฐมสักกนมัสนสูตร

๙. ทุติยสักกนมัสนสูตร

๑๐. ตติยสักกนมัสนสูตร

สักกปัญจกะ

๑. ฆัตวาสูตร

๒. ทุพรรณิยสูตร

๓. มายาสูตร

๔. อัจจยสูตร

๕. อักโกธสูตร

 

 

 

'

 

 
 
 

         

เชิญร่วมบุญ