พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒

ทีฆนิกาย มหาวรรค

ทีฆนิกาย

 ฉบับหลวง

มหาวรรค

      ๑. มหาปทานสูตร

      ๒. มหานิทานสูตร

      ๓. มหาปรินิพพานสูตร

      ๔. มหาสุทัสสนสูตร

      ๕. ชนวสภสูตร

      ๖. มหาโควินทสูตร

      ๗. มหาสมัยสูตร

      ๘. สักกปัญหสูตร

      ๙. มหาสติปัฏฐานสูตร

      ๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร