Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕

มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

มัชฌิมนิกาย

      มัชฌิมปัณณาสก์

 ฉบับหลวง

คหบดีวรรค

๑. กันทรกสูตร

๒. อัฏฐกนาครสูตร

๓. เสขปฏิปทาสูตร

๔. โปตลิยสูตร

๕. ชีวกสูตร

๖. อุปาลิวาทสูตร

๗. กุกกุโรวาทสูตร

๘. อภัยราชกุมารสูตร

๙. พหุเวทนิยสูตร

๑๐. อปัณณกสูตร

ภิกขุวรรค

๑. จูฬราหุโลวาทสูตร

๒. มหาราหุโลวาทสูตร

๓. จูฬมาลุงโกยวาทสูตร

๔. มหามาลุงโกฺยวาทสูตร

๕. ภัททาลิสูตร

๖. ลฑุกิโกปมสูตร

๗. จาตุมสูตร

๘. นฬกปานสูตร

๙. โคลิสสานิสูตร

๑๐. กีฏาคิริสูตร

ปริพพาชกวรรค

๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร

๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร

      ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร

๔. ทีฆนขสูตร

๕. มาคัณฑิยสูตร

๖. สันทกสูตร

๗. มหาสกุลุทายิสูตร

๘. สมณมุณฑิกสูตร

๙. จูฬสกุลุทายิสูตร

๑๐. เวขณสสูตร

ราชวรรค

๑. ฆฏิการสูตร

๒. รัฐปาลสูตร

๓. มฆเทวสูตร

๔. มธุรสูตร

๕. โพธิราชกุมารสูตร

๖. อังคุลิมาลสูตร

๗. ปิยชาติกสูตร

๘. พาหิติยสูตร

๙. ธรรมเจติยสูตร

๑๐. กรรณกัตถลสูตร

พราหมณวรรค

๑. พรหมายุสูตร

๒. เสลสูตร

๓. อัสสลายนสูตร

๔. โฆฏมุขสูตร

๕. จังกีสูตร

๖. เอสุการีสูตร

๗. ธนัญชานิสูตร

๘. วาเสฏฐสูตร

๙. สุภสูตร

๑๐. สคารวสูตร

'

 

 
 
 

         

เชิญร่วมบุญ