Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

      กิจกรรม​งานบุญ​วันอาสาฬหบูชา​ ช่วงเช้า ณ วัดโพรง​จระเข้ เริ่มด้วยการทำวัตรเช้า ตักบาตรเช้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนได้กระทำทุกเช้า หลังจากนั้นผู้ประสงค์ขอบรรพชาเข้าพรรษาได้ทำการปลงผมนาค และเวลาประมาณ 9.45 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์เนื่องในวันสำคัญวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนร่วมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนรอบโรงธรรม(ศาลาการเปรียญ)
      กิจกรรม​ช่วงบ่าย เริ่มด้วยปลูกต้นมะม่วง ซึ่ง​ได้เมล็ดมาจากต้นมะม่วงอายุหลายร้อยปีจากวัดศรีชุม และปลูกต้นพระ​ศรีมหาโพธิ์ ซึ่ง​เพาะปลูก​จากเมล็ดต้นพระ​ศรีมหาโพธิ์ต้นที่พระพุทธ​เจ้า​ตรัสรู้​จากประเทศ​อินเดีย

 

อรรถกถาชาดกพระเจ้า 547 พระชาติ

อานิสงส์การทำบุญ
หนังสือธรรม
  1. วันสำคัญทางพุทธศาสนา
  2. กิจกรรมงานบุญ

เชิญร่วมบุญ