Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

 

 

ตั้งแต่เวลาประมาณ 7.30 น. ชาวบ้านเริ่มเดินทางเข้ามาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีทางปักษ์ใต้ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

 

 

 

 

วันรับตายายตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งความเชื่อที่มีมาแต่โบราณได้กล่าวกันว่า เป็นวันที่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับมาจากยมโลก วันนี้จึงเป็นวันที่มีการจัดอาหารคาวหวาน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซำ ขนมกง(ไข่ปลา) พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน มาจัดหมฺรับเพื่อทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับเหล่านั้น

 

 

 

 

 

เวลา 10.15 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์ สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเปิดทั้งสวรรค์และนรกภูมิ

 

 

 

 

ทำพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้บรรพชน ทำพิธีฉลองสมโภชหฺมฺรับที่ยกมา เวลา 11.05 น. ถวายสังฆทานร่วมกัน และตั้งเปรตเพื่ออุทิศส่วนกุศล มีการชิงเปรต และแจกจ่ายขนมในหฺมฺรับ ที่เหลือจากถวายพระแบ่งให้ลูกหลานนำกลับไปกินกันเป็นสิริมงคล สำหรับวันส่งตายายนั้น จะตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถือกันว่าเป็นวันที่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับจะต้องกลับยมโลกดังเดิม เป็นพิธีใหญ่ของงานบุญสารทเดือนสิบเปรียบเหมือนการเลี้ยงส่งตายาย

 

 

 

อรรถกถาชาดกพระเจ้า 547 พระชาติ

อานิสงส์การทำบุญ
หนังสือธรรม
  1. วันสำคัญทางพุทธศาสนา
  2. กิจกรรมงานบุญ

เชิญร่วมบุญ