Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘
ปริวาร

???


กัตถปัญญัติวารที่ ๑
คำถามและคำตอบในปาราชิก ๔ สิกขาบท

      [๔๖๙] พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร? ใครนำมา? เป็นต้น.

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑

      ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ที่ไหน?
      ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
      ถ. ทรงปรารภใคร?
      ต. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร.
      ถ. เพราะเรื่องอะไร?
      ต. เพราะเรื่องพระสุทิน กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา.
      ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ?
      ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ อนุปันนบัญญัติไม่มี ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น.
      ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
      ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ.
      ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
      ต. มีแต่สาธารณบัญญัติ.
      ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
      ต. มีแต่อุภโตบัญญัติ.
      ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้นจัดเข้าในอุเทศไหน นับเนื่องในอุเทศไหน?
      ต. จัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
      ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร?
      ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๒.
      ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน?
      ต. เป็นศีลวิบัติ.
      ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน?
      ต. เป็นอาบัติกองปาราชิก.
      ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร?
      ต. เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ...
      ถ. ใครนำมา?
      ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา.

รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย

      พระเถระเหล่านี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ รวมเป็นห้าทั้งพระโมคคัลลีบุตร นำพระวินัยมาในทวีปชื่อว่าชมพูมีสิริ. แต่นั้น พระเถระผู้ประเสริฐ มีปัญญามากเหล่านี้ คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้ รู้พระวินัย ฉลาดในมรรคา ได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ในเกาะตามพปัณณิ.

------------------------------------------

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒

      [๔๗๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ให้ ณ ที่ไหน?
      ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์.
      ถ. ทรงปรารภใคร?
      ต. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร.
      ถ. เพราะเรื่องอะไร?
      ต. เพราะเรื่องที่พระธนิยะ กุมภการบุตร ถือเอาไม้ของหลวงซึ่งไม่ได้รับพระราชทาน.
      มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต.

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓

      [๔๗๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต ณ ที่ไหน?
      ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
      ถ. ทรงปรารภใคร?
      ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
      ถ. เพราะเรื่องอะไร?
      ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปปลงชีวิตกันและกัน.
      มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต.

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๔

      [๔๗๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มี ไม่เป็นจริง ณ ที่ไหน?
      ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
      ถ. ทรงปรารภใคร?
      ต. ทรงปรารภภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา.
      ถ. เพราะเรื่องอะไร?
      ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา กล่าวสรรเสริญอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์.
      มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต.


 

เชิญร่วมบุญ