วัดโพรงจระเข้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน สำหรับผู้มีศรัทธา บวช ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือร่วมทำบุญในกิจกรรมงานบุญต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามที่วัดโพรงจระเข้ ได้ทุกวัน

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๓

ภิกขุนีวิภังค์

ภิกขุนีวิภังค์

 ฉบับหลวง

ปาราชิกกัณฑ์

   สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา

   สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา

   สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

   สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   บทสรุป

สัตตรสกัณฑ์

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ เรื่องชายาเจ้าลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ เรื่องอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปิลานี

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา

   สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

   บทสรุป

นิสสัคคิยกัณฑ์

   ปัตตวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

   จีวรวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

   บทสรุป

ปาจิตติยกัณฑ์

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ ลสุณวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณี ๒ รูป

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีภรรยาเก่าของมหาอำมาตย์

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๒ อันธการวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปิลานีเถรี

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททากาปิลานีเถรี

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปิลานีเถรี

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปิลานีเถรี

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ นัคควรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๔ ตุวัฏฏวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณี ๒ รูป

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๕ จิตตาคารวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ อารามวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระกัปปิตกะเถระ

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๗ คัพภินีวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๘ กุมารีภูตวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๑๑ เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

      สิกขาบทที่ ๑๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๓ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๙ ฉัตตุปาหนวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๑ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๒ เรื่องภิกษุณีหลายรูป

      สิกขาบทที่ ๑๓ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

   บทสรุป

ปาฏิเทสนียกัณฑ์

   สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   บทสรุป

เสขิยกัณฑ์

   สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๗๕ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   บทสรุป

อธิกรณสมถกัณฑ์ที่สุด

คำนิคม

         

Facebook Fanpage

001475588
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
978
2773
13877
1445402
33934
60184
1475588

Your IP: 3.238.204.31
16-10-2021

มี 213 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์