Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๒

มหาวิภังค์ ภาค ๒

มหาวิภังค์ ภาค ๒

 ฉบับหลวง

นิสสัคคิยกัณฑ์

   จีวรวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทรงอติเรกจีวรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้ราตรีหนึ่ง]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย การเก็บจีวรไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วย การให้ภิกษุณีซักจีวรเก่า]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องภิกษุณีอุปปลวัณณา [ว่าด้วย การรับจีวรจากมือภิกษุณี]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การขอจีวรต่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การขอจีวรเกินกำหนด]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย มูลค่าจีวรของเจ้าทรัพย์รายเดียว]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย มูลค่าจีวรของเจ้าทรัพย์สองราย]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย มูลค่าจีวรที่เจ้าทรัพย์ส่งมาถวาย]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   โกสิยวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำสันถัตเจือด้วยไหม]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน ๒ ส่วน]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การทำทรงสันถัตไว้ให้ได้ ๖ ฝน]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร [ว่าด้วย การทำสันถัตสำหรับนั่ง]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย การรับขนเจียม]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การซักขนเจียม]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การรับทองเงิน]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การซื้อขายด้วยรูปิยะ มีประการต่างๆ]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปัตตวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย บาตร]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย บาตรมีแผลหย่อนห้า]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ [ว่าด้วย เภสัช]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ผ้าอาบน้ำฝน]]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การให้จีวรแล้วชิงเอามา]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การขอด้ายมาเอง]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การสั่งช่างหูก ให้ทอจีวร]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องมหาอำมาตย์คนหนึ่ง [ว่าด้วย อัจเจกจีวร]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย เสนาสนะป่าเป็นที่มีรังเกียจ]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การน้อมลาภ ที่เขาจะถวายเป็นของสงฆ์]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   บทสรุป

ปาจิตติยกัณฑ์

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ มุสาวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระหัตถกะศากยบุตร [ว่าด้วย พูดเท็จ]

      สิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วย พูดเสียดสี]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์

         เรื่องโคนันทิวิสาล

         พระบัญญัติ สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์

         อุปสัมบันด่าอุปสัมบัน

         อุปสัมบันด่าอนุปสัมบัน

         อุปสัมบันล้ออุปสัมบัน

         อุปสัมบันล้ออนุปสัมบัน

         อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วย พูดส่อเสียด]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์

         พระบัญญัติ สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์

         อุปสัมบันส่อเสียดอุปสัมบัน

         ต้องอาบัติตามวัตถุ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย สอนธรรมว่าพร้อมกัน]

      สิกขาบทที่ ๕ [ว่าด้วย นอนร่วมกับอนุปสัมบัน]

         เรื่องพระนวกะ พระบัญญัติ

         เรื่องสามเณรราหุล พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระอนุรุทธเถระ [ว่าด้วย นอนร่วมกับมาตุคาม]

      สิกขาบทที่ ๗ [ว่าด้วย แสดงธรรม]

         เรื่องพระอุทายี พระบัญญัติ

         เรื่องอุบาสิกา พระอนุบัญญัติ ๑

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระอนุบัญญัติ ๒

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา [ว่าด้วย บอกอุตตริมนุสสธรรม]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย บอกอาบัติชั่วหยาบ]   

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [ว่าด้วย ขุดดิน]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๒ ภูตคามวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [ว่าด้วย พรากของเขียว]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย แกล้งกล่าวคำอื่น]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระทัพพมัลลบุตร [ว่าด้วย โพนทะนา]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุมากรูป [ว่าด้วย หลีกไปไม่เก็บเสนาสนะ]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย ใช้เสนาสนะแล้วไม่เก็บ]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย นอนแทรกแซง]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย การฉุดคร่าภิกษุ]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุ ๒ รูป [ว่าด้วย นั่งนอนบนร่างร้าน]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย การสร้างวิหารใหญ่]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [ว่าด้วย ใช้น้ำมีตัวสัตว์]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ โอวาทวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณี]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์

         พระบัญญัติ

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์ (ต่อ)

         องค์คุณ ๘ ของภิกษุผู้กล่าวสอนภิกษุณี

         สิกขาบทวิภังค์

         ครุธรรม ๘ ประการ

         บทภาชนีย์ อัฏฐารสปาจิตตีย์ สัตตรสทุกกฏ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระจูฬปันถกเถระ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณีเมื่ออาทิตย์ตกแล้ว]

      สิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณีถึงในที่อยู่]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ

         เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย สั่งสอนภิกษุณี เพราะเห็นแก่ลาภ]

      สิกขาบทที่ ๕ [ว่าด้วย ให้จีวร]

         เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง พระบัญญัติ

         เรื่องภิกษุหลายรูป พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วย เย็บจีวร]

      สิกขาบทที่ ๗ [ว่าด้วย ชักชวนกันเดินทาง]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ

         เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๘ [ว่าด้วย โดยสารเรือ]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ

         เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๙ [ว่าด้วย ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนำ]

         เรื่องภิกษุณีถุลลนันทาย์ พระบัญญัติ

         เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วย นั่งในที่ลับ]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๔ โภชนวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วย ฉันอาหารในโรงทาน]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ

         เรื่องพระสารีบุตร พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วย ฉันเป็นหมู่]

         เรื่องพระเทวทัต พระบัญญัติ

         เรื่องภิกษุอาพาธ พระอนุบัญญัติ ๑

         เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในฤดูถวายจีวร พระอนุบัญญัติ ๒

         เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในฤดูทำจีวร พระอนุบัญญัติ ๓

         เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวเดินทางไกล พระอนุบัญญัติ ๔

         เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วย ฉันทีหลัง]

         เรื่องบุรุษเข็ญใจ พระบัญญัติ

         เรื่องคิลานสมัย พระอนุบัญญัติ ๑

         เรื่องจีวรทานสมัย พระอนุบัญญัติ ๒

         เรื่องจีวรกาลสมัย พระอนุบัญญัติ ๓

         เรื่องวิกัปภัตตาหารที่หวังว่าจะได้

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๔ [ว่าด้วย อุบาสิกากาณมาตา]

         เรื่องอุบาสิกาชื่อกาณมาตา

         เรื่องพ่อค้า พระบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๕ [ว่าด้วย ห้ามภัตแล้วฉันอีก]

         เรื่องภิกษุหลายรูป พระบัญญัติ

         เรื่องอาหารเดน พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์

         ลักษณะห้ามภัต ลักษณะของเคี้ยว ลักษณะของฉัน

         บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุ ๒ รูป [ว่าด้วย ห้ามภัตแล้วถูกแค่นให้ฉัน]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย ฉันอาหารในเวลาวิกาล]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระเวฬัฏฐสีสเถระ [ว่าด้วย ฉันอาหารที่ทำการสั่งสม]

      สิกขาบทที่ ๙ [ว่าด้วย ขอโภชนะอันประณีต]

         เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระบัญญัติ

         เรื่องภิกษุอาพาธ พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

      สิกขาบทที่ ๑๐ [ว่าด้วย รับประเคนเว้นน้ำและไม้ชำระฟัน]

         เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง พระบัญญัติ

         ทรงอนุญาตน้ำและไม้ชำระฟัน พระอนุบัญญัติ

         สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร

         หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๕ อเจลกวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระอานนท์ [ว่าด้วย แจกขนมแก่นักบวช]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย บอกให้กลับ]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย นั่งแทรกแซง]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย นั่งในที่กำบัง]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย นั่งในที่ลับ]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย รับนิมนต์แล้วไปฉันที่อื่น]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องมหานามศากยะ [ว่าด้วย ปวารณาด้วยปัจจัย]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ไปดูกองทัพ]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย อยู่ในกองทัพ]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ไปสู่สนามรบ]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ สุราปานวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระสาคตะ [ว่าด้วย การดื่มสุรา]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การจี้]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย การเล่นน้ำ]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย ความไม่เอื้อเฟื้อ]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การหลอนภิกษุ]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การติดไฟ]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร [ว่าด้วย การอาบน้ำ]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย ของสำหรับทำให้เสียสี]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย การวิกัปจีวร]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วย การซ่อนจีวร]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๗ สัปปาณวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วย แกล้งฆ่าสัตว์]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย บริโภคน้ำมีตัวสัตว์]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย ฟื้นอธิกรณ์]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย ปิดอาบัติชั่วหยาบ]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องเด็กชายอุบาลี [ว่าด้วย อุปสมบทกุลบุตรมีอายุ หย่อน ๒๐ ปี]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย เดินทางร่วมกับพ่อค้าผู้เป็นโจร]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย ชักชวนมาตุคามเดินทางสายเดียวกัน]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ [ว่าด้วย พระอริฏฐะ]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การคบหากับภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องสมณุทเทสกัณฑกะ มิจฉาทิฏฐิ [ว่าด้วย สมณุทเทสชื่อกัณฑกะ]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๘ สหธรรมิกวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วย การว่ากล่าวโดยถูกธรรม]

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การก่นสิกขาบท]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การแสร้งทำหลง]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การให้ประหาร]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การเงื้อหอกคือฝ่ามือ]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การโจทด้วยอาบัติไม่มีมูล]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การแกล้งก่อความรำคาญ]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การแอบฟัง]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การคัดค้านกรรม]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การไม่ให้ฉันทะ]

      สิกขาบทที่ ๑๑ เรื่องพระทัพพมัลลบุตร [ว่าด้วย เรื่องท่านพระทัพพมัลลบุตร]

      สิกขาบทที่ ๑๒ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การน้อมลาภสงฆ์]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๙ รตนวรรค

      สิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วย การเข้าสู่พระราชฐาน]

         เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล

         โทษ ๑๐ อย่าง ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน

      สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วย การเก็บรตนะ]

      สิกขาบทที่ ๓ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การเข้าบ้านในเวลาวิกาล]

      สิกขาบทที่ ๔ เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วย การทำกล่องเข็ม]

      สิกขาบทที่ ๕ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย เตียงตั่งเกินประมาณ]

      สิกขาบทที่ ๖ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย เตียงตั่งยัดนุ่น]

      สิกขาบทที่ ๗ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำผ้าสำหรับนั่ง]

      สิกขาบทที่ ๘ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำผ้าปิดฝี]

      สิกขาบทที่ ๙ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การทำผ้าอาบน้ำฝน]

      สิกขาบทที่ ๑๐ เรื่องพระนันทะ [ว่าด้วย การทำจีวรเท่าสุคตจีวร]

      หัวข้อประจำเรื่อง

   บทสรุป

ปาฏิเทสนียกัณฑ์

   สิกขาบทที่ ๑ เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

   สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์

   สิกขาบทที่ ๓ เรื่องตระกูลหนึ่ง

   สิกขาบทที่ ๔ เรื่องคนรับใช้ของเจ้าศากยะ

   บทสรุป

เสขิยกัณฑ์

   วรรคที่ ๑ ปริมัณฑลวรรค

   วรรคที่ ๒ อุชชัคฆิกวรรค

   วรรคที่ ๓ ขัมภกตวรรค 

   วรรคที่ ๔ สักกัจจวรรค

   วรรคที่ ๕ กพฬวรรค

   วรรคที่ ๖ สุรุสุรุวรรค

   วรรคที่ ๗ ปาทุกาวรรค

      ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑ ถึง ๘

      ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๙ ถึง ๑๔

      ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๕

      บทสรุป

ธรรมคืออธิกรณสมถะ

คำนิคม

 

         

เชิญร่วมบุญ