พิมพ์
ฮิต: 752

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

ทีฆนิกาย

 ฉบับหลวง

สีลขันธวรรค

      ๑. พรหมชาลสูตร

      ๒. สามัญญผลสูตร

      ๓. อัมพัฏฐสูตร

      ๔. โสณทัณฑสูตร

      ๕. กูฏทันตสูตร

      ๖. มหาลิสูตร

      ๗. ชาลิยสูตร

      ๘. มหาสีหนาทสูตร

      ๙. โปฏฐปาทสูตร

      ๑๐. สุภสูตร

      ๑๑. เกวัฏฏสูตร

      ๑๒. โลหิจจสูตร

      ๑๓. เตวิชชสูตร