Thai Chinese (Traditional) English French Italian Portuguese Russian
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดโพรงจระเข้
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์

กฎระเบียบข้อปฏิบัติวัดโพรงจระเข้

๑. ผู้จะถือบวชจะต้องทำความเข้าใจที่จะยอมรับกฎระเบียบของทางวัด ต้องลงรายชื่อ และวันที่ ในสมุดรายชื่อทุกครั้งที่มาบวช

๒. ต้องเตรียมสัมภาระของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาด้วยทุกครั้งที่มาถือบวช เช่น หมอน ผ้าห่ม เสื่อ

๓. ผู้ที่มาบวชต้องเก็บทรัพย์สินของมีค่าของตนให้ดี เพื่อป้องกันทรัพย์สินของมีค่าสูญหาย

๔. ผู้มาถือบวชต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเย็น ร่วมกิจกรรมถวายทาน และเข้าปฏิบัติธรรมภาวนาในทุกวันที่บวชอยู่ (ยกเว้นไว้แต่ป่วยหรือมีธุระจำเป็น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆในวัด ทั้งนี้ต้องแจ้งให้หัวหน้าแม่ชีทราบ) และต้องร่วมกันพัฒนาวัด ทำความสะอาดที่พักและบริเวณรอบๆวัดด้วย

๕. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในระหว่างเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ในเวลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ในโรงฉันท์ บนโบสถ์และในโอกาสที่จะต้องร่วมกิจกรรมต่างๆ

๖. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติเสพสิ่งเสพติด อบายมุขทุกชนิด เช่น บุหรี่ ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ยากล่อมประสาทและสิ่งอันเป็นพิษต่อร่างกาย รวมทั้งการพนัน การซื้อสลากกินแบ่ง การเล่นหวยใต้ดิน บนดิน

๗. ห้ามมิให้มีการก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้ใดทั้งสิ้น หรือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก สร้างความบาดหมางแตกสามัคคีของหมู่คณะ ห้ามประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์กับผู้ปกครองวัด เจ้าหน้าที่ของวัด ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อหมู่คณะและผลเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘. ห้ามมิให้มีการตั้งตนเป็นเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ห้ามมิให้มีการประทับทรงลงเจ้า ห้ามมิให้มีการดูดวง ทำนายทายทัก เสี่ยงทายใดๆ

๙. ห้ามผู้ถือบวช(ผู้หญิง) นัดพบปะพูดคุยกับพระสงฆ์เป็นการส่วนตัวในที่ลับตอนกลางคืน ยกเว้นไว้แต่ในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย ติฉินนินทาจากผู้ที่ไม่เข้าใจในเจตนา

๑๐. ห้ามเขียนเอกสาร โทรศัพท์พูดคุยในลักษณะชู้สาว กับเพศตรงข้ามในช่วงที่บวชอยู่

๑๑. ผู้ถือบวชที่จะต้องเดินทางออกนอกวัด ให้แจ้งเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าแม่ชีก่อน (กรณีที่จะต้องไปมากกว่า ๑ วัน)

๑๒. ผู้ที่ถือบวชทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวัดทุกประการ

๑๓. ต้องระลึกเสมอว่าเรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลงไม่ใช่เพื่อหาความสุขในการอยู่ดีกินดี จึงต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวกและสิ่งกระทบกระทั่ง สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทดสอบความอดทนและคุณธรรมของท่านว่ามีความอดทนมากน้อยเพียงใด

๑๔. ผู้ถือบวช ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในกฎและระเบียบกติกาของทางวัดทุกประการ ห้ามเพิกเฉย ปล่อยปละละเลยไม่สนใจ เพื่อความงดงามในศีลและข้อวัตรปฏิบัติที่ต้องทำกันสืบๆ ไป

 

                                                                                                                                                

เชิญร่วมบุญ